Pnömatik Satış Mağazası

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. 1. TARAFLAR
  1. 1.1. İşbu üyelik sözleşmesi: İvedik OSB. İ.Melih Gökçek Bulvarı Eminel İş Merkezi No: 18/29 Yenimahalle ANKARA adresinde bulunan VEMA Hidrolik Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile (Üye) arasında, Üye'nin VEMA Hidrolik Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Websitesi'nde sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.
  2. 1.2.  VEMA Hidrolik Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden 'Taraf' ve müştereken 'Taraflar' olarak anılacaklardır.
  3. 2. TANIMLAR
  4. 2.1. Çerez (Cookie) Politikası Websitesi'nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler'in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler'in Websitesi'ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren erişilebilecek olan metni ifade eder.
  5. 2.2. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni Üyeler'in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, VEMA Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konuları düzenleyen ve Websitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
  6. 2.3. Hesabım Sayfası Üyenin Websitesi'nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı ifade eder.
  7. 2.4. Hizmet Üyelerin ve Ziyaretçilerin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla VEMA Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ya da VEMA Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.
  8. 2.5. Websitesi Mülkiyeti VEMA Hidrolik Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait olan ve VEMA Hidrolik Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler'i üzerinde sunmakta olduğu “https://dev.pnomatikvalf.net ”adına sahip internet sitesini ifade eder.
  9. 2.6. Ziyaretçi Websitesi'ni Üye olmadan kullanan ve Hizmetler'den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.
  10. 3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI
  11. 3.1. VEMA Hidrolik Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Websitesi'ni işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.
  12. 3.2. Üyelik Sözleşmesi'nin amacını, Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesinde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyelere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.
  13. 3.3. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Websitesinde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır.
  14. 4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  15. 4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.
  16. 4.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin VEMA Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den talepte bulunması halinde VEMA Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için VEMA Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
   ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.
  17. 4.3. Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üyenin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
  18. 4.4. VEMA Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üyenin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üyeyi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
  19. 4.5. Üye'nin Hesabım Sayfasına erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  20. 4.6. Üye, Websitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:
  21. 4.7. Websitesi'nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;
  22. 4.8. Websitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
  23. 4.9. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
  24. 4.10. Virüs veya Websitesi'ne, Websitesi'nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
  25. 4.11. Üyeler veya Satıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;
  26. 4.12. Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, VEMA Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi 'screen scraping' yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;
  27. 4.13. Üye, Websitesi'nde yaptığı işlemleri Websitesi'ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi'ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfasına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
  28. 5. SÖZLEŞME’NİN FESHİ
  29. 5.1. Taraflardan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.
  30. 5.2. VEMA Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Üye'nin işbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.
  31. 6. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  32. 6.1. VEMA Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Üye'nin Websitesi'nde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Websitesi'nde yer alan Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine Çerez (Cookie) Politikasına uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Websitesi'nde yer alan Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni'ni her zaman inceleyebileceğini ve burada belirtilen şekilde info@pnomatikvalf.net adresine elektronik posta göndererek ya da Websitesi'nde yer alan Başvuru Formun’da belirtilen diğer yöntemlerle kullanabileceğini anlamaktadır.
  33. 6.2. Üye tarafından Websitesi'nde Üyelik oluşturmak veya Websitesi'nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye'ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye'ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla : VEMA Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş.ya da iş ortakları tarafından Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni'ne ve Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler Üye'ye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla Üye ile iletişime geçilmesi amacıyla: VEMA Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin iştirakleriyle paylaşılacaktır.
  34. 7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:

VEMA Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından oluşturulan tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile : VEMA Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mülkiyetindedir. Üye, : VEMA Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

  1. 8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

VEMA Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Websitesi’nde yer alan Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Websitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

  1. 9. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya : VEMA Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, : VEMA Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

  1. 10. MUHTELİF HÜKÜMLER
  2. 10.1. Delil sözleşmesi: Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda VEMA Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin resmi defter ve ticari kayıtları ile veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
  3. 10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf ANKARA Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
  4. 10.3. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
  5. 10.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri: Üye, VEMA Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
  6. 10.5. Tadil ve Feragat: Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi, 10 (on) maddeden ibaret olup Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.